Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

 1. Adatkezelő
 2. Fogalommagyarázat
 3. Adatkezelése
  • Szállodai és éttermi szolgáltatások igénybevétele
   • Szobafoglalás
   • Bejelentkezés
   • Bankkártya adatok
  • Törzsvendég Program és Corporate Program
  • Vendég kérdőív, értékelő rendszer
  • Kamerarendszer
  • Facebook oldal
  • Weboldal látogatási adatok
   • Hivatkozások és linkek
   • Analitika, cookie-k
   • Remarketing kód
  • Kapcsolat
  • Állásra jelentkezők adatainak kezelése
 4. Adatbiztonság
  • SSL rendszer
  • Egyéb biztonsági tevékenységek
 5. Adattovábbítás
 6. Adatfeldolgozók
 7. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
  • Tájékoztatás
  • Helyesbítés
  • Törlés és zárolás, tiltakozás
  • Bírósági jogérvényesítés
  • Kártérítés és sérelemdíj
 8. Egyéb rendelkezések

1. Adatkezelő

Gold Hotel Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 14.

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-662000

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 12279845-2-41

telefonszám: +36-1-2094775

adatvédelmi ügyekben felelős jogi munkatárs: Arany-Tóth Mariann

e-mail: info(kukac)goldhotel.hu (Kérjük, erre az e-mail címre kizárólag adatkezelést érintő ügyekben írjanak!)

web: www.goldhotel.hu, www.goldhotelbudapest.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88716/2015.
(a továbbiakban: a „Társaság”)

A Társaság tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Társaság hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve a szállodában papíralapon is elérhető.

A Társaság, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Társaság által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről.

Személyes adatot a Társaság kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

2. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Adatkezelések

3.1. Szállodai és éttermi szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

3.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mailcím;
 • telefonszám;
 • mobiltelefonszám (nem kötelező mező);
 • hitelkártya/bankkártya típusa;
 • hitelkártyaszám/bankkártya szám,
 • hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;
 • hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;
 • hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard
 • kártyatársaság által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok.)

A szobafoglalással kapcsolatos adatok kezeléséről bővebb tájékoztatót az info(kukac)goldhotel.hu email címre írott kérésére kaphat.

3.1.2. Bejelentkezés

A foglaláskor és a bejelentkezéskor a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. Az adminisztráció kötelezően okmányolvasással indul, a vendég átnyújthatja személyazonosító okmányát (személyigazolvány, lakcímkártyáját vagy útlevél), melyet az adatok rögzítése után visszakap.

 • családi és utónév
 • lakcím
 • állampolgárság
 • születési hely és idő
 • utazás célja
 • személyazonosító okmány száma (személyigazolvány vagy útlevél)
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma
 • beutazás időpontja, helye

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A foglalással és a bejelentkezéssel egyidőben vendég hozzájárul ahhoz, hogy az átadott személyes adatait a Társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

A bejelentő lappal kapcsolatban kezelt adatokról a info(kukac)goldhotel.hu   email címre írott kérésére küld a társaság tájékoztatót.

3.1.3. Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat a Társaság csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank (K&H – www.khb.hu, OTP – www.otpbank.hu, Erste- www.erste.hu, MKB – www.mkb.hu, Worldline – www.six-payment-services.com, Stripe – www.stripe.com) honlapjain tájékozódhat.
A társaság által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a vendégek az info(kukac)goldhotel.hu címre írott kérelemre kaphatnak.

3.2. Törzsvendég Program és Corporate Program

A Társaság Törzsvendég Programja a Gold Hotel Kft. Vendégeinek – természetes személyek részére – nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.
A Társaság Corporate Programja egy a Társaság corporate partnerei – jogi személyek – részére nyújtott exkluzív szolgáltatás, melynek célja kedvezmények nyújtása a partnerek részére.

Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társaság az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég és a Corporate rendszer működtetésének céljából, illetve hírlevél küldés céljából kezelje. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.

A Törzsvendég Program és Corporate Program tagság státusz az utolsó szállodai/éttermi vagy egyéb szolgáltatás igénybevételétől számított 3 (három) év után inaktívvá válik. A tag adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.

A programokban kezelt személyes adatok a kapcsolattartást szolgálják. A programokban az alábbi személyes adatokat kezelheti a Társaság:
Természetes személy esetén:

 • név
 • cégnév
 • levelezési cím
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • születési dátum (A programokban tizennyolc éven aluliak nem vehetnek részt.)

A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Törzsvendégek esetén a fenti adatokat a Társaság a jelen Tájékoztató 3.6. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

A Törzsvendég Program és Corporate Program által kezelt adatokat a Vendég az info(kukac)goldhotel.hu  email címre írott kérésére a Társaság törli.

3.3. Vendég kérdőív, értékelő rendszer

A Gold Hotel Kft. szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor a Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:
név;
látogatás dátuma;
szobaszáma;
elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám);
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a Társaság által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Társaság statisztikai célokból is felhasználhatja.
A Vendégkérdőív kitöltésével megadott személyes adatokat a Társaság a panasz kivizsgálását követő 5 (öt) munkanapon belül törli. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet a Vendég info(kukac)goldhotel.hu címre eljuttatott kérelmére a társaság törli.

3.4. Kamerarendszer

A Társaság által üzemeltetett szálloda és étterem területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a szállodától kaphat.

3.5. Facebook oldal

A Társaság illetve a Társaság által üzemeltetett szálloda elérhető a Facebook közösségi portálon.

Az adatkezelés célja a Gold Hotel Kft. weboldalain található tartalmak megosztása.

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Társaság online foglalási oldalára. Az adatkezelés a 3.1. pontban foglaltak szerint folyik.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

3.6. Weboldal látogatási adatok

3.6.1. Hivatkozások és linkek

A Társaság weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

3.6.2. Analitika, cookie-k

A Társaság a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ (Google Analytics), amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A Társaság a Google Analytics egyes hirdetési funkcióit is használja, mint a Google Analytics remarketing funkcióját és a display hálózati megjelenés riportálást (Impression Reporting).
A Társaság az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

3.6.3. Remarketing kód

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

3.7. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Társasággal. Az üzeneteket a Társaság az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja, és 5 (öt) évig tárolja.

3.8. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

Bővebb Információ ezen a linken található:
www.goldhotel.hu/allasjelentkezok-adatkezeles

4. Adatbiztonság

4.1. SSL rendszer

A Roomcloud foglalási rendszer SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz online foglalások esetében. Bármely információ, amelyet az érintett megoszt a Társasággal, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi a böngésző részére a weboldalra történő kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornában történő megállapodást áttekinthető módon. Az SSL a legszélesebb körben alkalmazott és legsikeresebb biztonságos ügyleti rendszer. E rendszer használatához az érintettnek egyszerűen ellenőriznie kell böngészője összeférhetőségét.

További információ:
www.tecnes.com
www.roomcloud.net
privacy@tecnes.com

4.2. Egyéb biztonsági tevékenységek

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

5. Adattovábbítás

A Társaság a részére átadott személyes adatokat az adatkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeli, illetéktelen harmadik félnek nem adja át.

6. Adatfeldolgozók

A Társaság adatfeldolgozóinak konkrét listáját az info(kukac)goldhotel.hu e-mailcímen lehet kérelmezni, az ilyen kérelmeknek a társaság 30 (harminc) napon belül írásban tesz eleget.

7. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

7.1. Tájékoztatás

Az érintett az egyes fejezetekhez írt email címre, vagy a Társaság nevére és címére (Gold Hotel Kft. 1016 Budapest, Hegyalja út 14.)  eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül a Társaság – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

7.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a  7.1. pontban foglaltak irányadóak.

7.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Adatvédelmi törvény 17. §- 21.§- ban foglaltak irányadóak.
A társaság az info(kukac)goldhotel.hu címre eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.

7.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

A Társaság az info(kukac)goldhotel.hu címre eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.

7.5. Kártérítés és sérelemdíj

Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, a Társaságtól sérelemdíj követelhető.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8. Egyéb rendelkezések

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.

A Társaság a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Utolsó frissítés: 2023. június 18.